• slaj2.png
 • slajd1.jpg

1. Informacje ogólne
2. Najczęściej zadawane pytania
3. Słownik używanych pojęć

1. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE EURO- FATCA:

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tychże państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe, oczekując w zamian otrzymania analogicznych danych w odniesieniu do rachunków finansowych utrzymywanych dla polskich rezydentów podatkowych przez zagraniczne instytucje finansowe.

W tym celu rządy na całym świecie wprowadzają standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), tj. wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi.

W obszarze Unii Europejskiej (UE), istotnym aktem prawnym uprawniającym do wymiany takich informacji jest Dyrektywa Rady UE 2011/16/UE, dotycząca współpracy administracyjnej w obszarze opodatkowania. Wskazana Dyrektywa ustanawia wszystkie konieczne procedury lepszej współpracy pomiędzy organami administracji podatkowej w Unii Europejskiej. Dyrektywę tę zmieniono wprowadzając Dyrektywę Rady UE 2014/107/UE, poszerzając tym samym zakres współpracy pomiędzy organami podatkowymi o automatyczną wymianę informacji o stanie rachunku. Dyrektywę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 16 grudnia 2014 – link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:359:FULL&from=PL

Podstawą prawną w Polsce, uprawniającą do wymiany takich informacji jest – Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami – link: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/648

Działając w świetle przepisów Euro-Fatca, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi zobowiązany jest określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). W celu uzyskania tych informacji Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.

Jeśli okaże się, że klient jest rezydentem podatkowym kraju innego niż ten, w którym są prowadzone jego rachunki bankowe, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi przekaże taką informację do lokalnych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać te informacje z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.

Powyższy obowiązek dotyczy Klientów, którzy nabyli lub po 01.05.2017 r. będą zainteresowani nabyciem m.in. następujących produktów: rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, lokaty terminowe, karty kredytowe.

KONIECZNE DZIAŁANIA

Aby potwierdzić swój status w świetle przepisów Euro-Fatca, Klienci mogą zostać poproszeni o wypełnienie stosownego formularza. Istnieją dwa rodzaje formularzy na potrzeby Euro-Fatca. Formularze te znajdują się pod poniższymi linkami, wraz z wyjaśnieniem, jakiego podmiotu każdy z tych formularzy dotyczy, tj.:

Niezłożenie Oświadczenia o statusie EURO-FATCA spowoduje od dnia 01 maja 2017 r. brak możliwości nabywania produktów.

W przypadku wątpliwości w zakresie znaczenia wskazanych powyżej terminów oraz ich zastosowania, należy kliknąć zakładkę ‚Słownik używanych pojęć’ i zapoznać się z ich definicjami.

W przypadku pytań dotyczących Euro-Fatca i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD.

 

2. NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

 

1. Czym jest EURO-FATCA?

Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang.
Common Reporting Standard, CRS), to wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji
obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki
Spółdzielcze. Euro-Fatca ma w celu ochronę integralności systemów podatkowych
oraz walkę z unikaniem opodatkowania.

2. Kogo dotyczy Euro-Fatca?

Celem Euro-Fatca jest ustalenie rezydencji podatkowej Klientów. Zgodnie z
wymogami Euro-Fatca instytucje finansowe – w tym Banki Spółdzielcze mają
obowiązek wskazania Klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w kraju innym
niż ten, w którym prowadzone są ich rachunki bankowe. Informacje te muszą
następnie zostać przekazane lokalnym organom podatkowym.

3. Dlaczego Bank pyta mnie o mój kraj(e) rezydencji podatkowej?

Zgodnie z Euro-Fatca, lokalne organy podatkowe wymagają od instytucji finansowych,
w tym również od Banków Spółdzielczych, aby zbierały, a następnie raportowały
informacje dotyczące statusu podatkowego swoich klientów.

Jeśli klient będzie otwierał nowy rachunek bankowy, produkt finansowy lub dokona
jakiejkolwiek zmiany swoich danych, może zostać poproszony przez Powiatowy Bank
Spółdzielczy w Złotoryi o dostarczenie dodatkowych informacji. Zgodnie z wymogami
CRS, Bank jest zobowiązany uzyskiwać takie dane od swoich klientów. Informacje, o
które prosi Bank mogą zostać dostarczone
przez Klientów.

Oświadczenie CRS dla Klientów Indywidualnych lub Oświadczenie CRS dla Podmiotów.

4. Czy jest to praktyka stosowana przez wszystkie banki?

Tak, wszystkie instytucje finansowe w tym wszystkie banki w Polsce mają obowiązek
postępowania zgodnie z wymogami Euro-Fatca.

5. Jakie informacje Klient jest zobowiązany dostarczyć do Powiatowego
Banku Spółdzielczego w Złotoryi?

W związku z wymogami CRS, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi poprosi o
dostarczenie poniższych informacji:

Klient Indywidualny:

 • imię i nazwisko;
 • aktualny adres zamieszkania;
 • miejscowość i kraj urodzenia;
 • data urodzenia;
 • kraj/ kraje rezydencji podatkowej;
 • numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

Klient Instytucjonalny/Podmioty prawne:

 • nazwa;
 • aktualny adres siedziby (w tym kraj);
 • kraj/ kraje rezydencji podatkowej;
 • status podmiotu;
 • dane osoby kontrolującej – dane osoby fizycznej;
 • numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

 

6. Jak zdefiniować, który kraj jest moim krajem rezydencji podatkowej?

Zdefiniowanie kraju rezydencji podatkowej zależy od oceny dokonanej na podstawie
ustaw podatkowych, umów międzynarodowych oraz innych okoliczności. W przypadku
pytań dotyczących Państwa kraju rezydencji podatkowej, prosimy skontaktować się z
niezależnym doradcą, gdyż Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi nie świadczy usług
doradztwa podatkowego lub prawnego.

7. Jak często muszę przekazywać te informacje do Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi?

Po otrzymaniu przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi ważnego Oświadczenia
Klienta złożenie kolejnego konieczne będzie jedynie w związku z aktualizacją informacji
dotyczących rachunku lub jeśli uznamy, że status wymagający raportowania w świetle
przepisów CRS mógł ulec zmianie.

8. Jeśli dostarczyłem wszystkie niezbędne informacje, dlaczego Bank prosi mnie o przesłanie dodatkowych dokumentów?

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi jest prawnie zobowiązany do zweryfikowania
wszystkich informacji dostarczonych przez klienta. W celu potwierdzenia tożsamości lub
zadeklarowanego kraju rezydencji podatkowej, Klient może zostać poproszony
dodatkowo o dostarczenie kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego jego rezydencję podatkową.

9. Jakie informacje zostaną przekazane do lokalnych organów podatkowych?

Do lokalnych organów podatkowych zostaną przekazane dane dostarczone przez Klienta
na formularzach: Oświadczenie ………….. a także informacje o rachunkach i produktach
klienta, włączając w to m.in.:

1) saldo rachunku lub wartość;

2) łączną kwotę wpłaconych odsetek lub płatności.

10. Gdzie uzyskam dodatkowe informacje?

W przypadku pytań dotyczących CRS i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy
skontaktować się z lokalnym organem podatkowym lub niezależnym doradcą, gdyż Bank
nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-
reporting-standard/
.

 

3. SŁOWNIK UŻYWANYCH POJĘĆ:

1. CSR

Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to stosowany na skalę
światową wymóg zgłaszania i zbierania informacji, obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze,
który ma na celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.

Działając w świetle przepisów CRS, Bank jest zobowiązany określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z
określeniem ich rezydencji podatkowej). Jeśli klient jest rezydentem podatkowym poza krajem, w którym prowadzone są jego rachunki
bankowe, Bank przekaże taką informację do właściwych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać taką
informację z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.

2. Klient Indywidualny:

Osoba fizyczna nieprowadząca (w tym osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych), jak i prowadząca działalność
gospodarczą; rolnik wykonujący indywidualnie działalność rolniczą (jedna osoba fizyczna niezależnie od roli, w której występuje)

3. Podmiot

Euro-Fatca definiuje Podmioty jako osoby prawne lub podmioty mające osobowość prawną, czyli takie jak: spółka kapitałowa, organizacja,
spółka osobowa, trust lub fundacja. Definicja ta obejmuje więc klientów Banku Spółdzielczego posiadających rachunki, produkty biznesowe
lub korzystających z usług biznesowych Banku. Termin ten nie obejmuje natomiast podmiotów prowadzących jednoosobową działalność
gospodarczą lub rolników, gdyż w świetle przepisów Euro-Fatca traktuje się je jak osoby fizyczne.

4. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. OECD):

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) to organizacja
międzynarodowa skupiająca 34 państwa członkowskie, Komisję Europejską oraz Brazylię, Chiny, Indie, Indonezję i Afrykę Południową jako
stałych gości.

5. Rezydencja podatkowa:

Jurysdykcja lub państwo, w którym klient jest rezydentem/gdzie jest zarejestrowany dla celów podatkowych. Każdy kraj kieruje się
własnymi zasadami przy ustalaniu rezydencji podatkowej. Aby uzyskać więcej informacji odnośnie Państwa rezydencji podatkowej prosimy
skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi nie świadczy usług doradztwa podatkowego
lub prawnego. Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD AEOI.

6. TIN (ang. Tax Identification Number):

TIN to numer identyfikacji podatkowej, składający się z unikalnej kombinacji liter lub cyfr, przypisanej przedsiębiorstwom. W niektórych
państwach zamiast TIN stosuje się inny przypisany numer, np. numer ubezpieczenia społecznego.

7. Oświadczenia

Oświadczenia to formularze, które służą klientom do określenia swojego statusu rezydencji podatkowej zgodnie z wymogami Euro-Fatca.
Dokładne informacje dotyczące tych formularzy znajdują się pod linkami Oświadczenia Euro-Fatca dla Klientów Indywidualnych oraz
Oświadczenia Euro-Fatca dla Podmiotów.

8. Dochód pasywny

Na potrzeby Euro-Fatca, dochód pasywny* ogólnie uważa się za obejmujący część dochodu brutto, na który składają się:

1) dywidendy

2) odsetki

3) dochód równoważny z odsetkami

4) opłaty eksploatacyjne i czynsze inne niż opłaty eksploatacyjne i czynsze uzyskiwane w ramach aktywnego prowadzenia działalności,
przynajmniej w części, przez pracowników NFE**

5) ubezpieczenia rentowe

6) nadwyżki z tytułu dodatnich różnic wynikających ze sprzedaży lub z wymiany aktywów finansowych, dających podstawę do powstania
dochodu pasywnego opisanego powyżej

7) nadwyżki z tytułu dodatnich różnic wynikających z transakcji (w tym transakcji typu futures, forwards, opcji itp.) obejmujących
dowolne aktywa finansowe

8) nadwyżki z tytułu dodatnich różnic kursowych

9) dochód netto ze swapów

10) kwoty otrzymane na podstawie umów ubezpieczenia wartości pieniężnych

 

* W przypadku NFE działającego zazwyczaj jako dealer aktywów finansowych, dochód pasywny nie obejmuje wszelkich dochodów z transakcji zawartych w ramach normalnej działalności takiego dealera.

** Termin NFE oznacza jakikolwiek podmiot, który nie jest instytucją finansową.

9. Automatyczna wymiana informacji

Automatyczna wymiana informacji (ang. The Automatic Exchange of Information, AEOI) jest praktykowana przez rządy krajów na całym
świecie, aby jeszcze skuteczniej i na szerszą skalę przeciwdziałać uchylaniu się od obowiązku płacenia podatków. Stanowi ona podstawę do
automatycznej wymiany informacji o zagranicznych klientach – rezydentach podatkowych – prowadzonej między właściwymi organami
podatkowymi.

10. Osoba Kontrolująca

Osoba fizyczna posiadająca kontrolne udziały własnościowe w danym podmiocie. W przypadku, gdy żadna osoba fizyczna nie sprawuje
kontroli na podstawie udziałów własnościowych, Osobą Kontrolującą podmiot będzie osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad podmiotem w
inny sposób. W przypadku trustu termin Osoba Kontrolująca oznacza ustanawiającego(-ych), powiernika(-ów), sprawującego(-ych) nadzór
(o ile tacy są), beneficjenta(-ów) lub klasę(-y) beneficjentów oraz wszelkie inne osoby fizyczne sprawujące ostateczną faktyczną kontrolę
nad trustem.

 

Dane kontaktowe

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi
ul. Marii Konopnickiej 17
59-500 Złotoryja
tel.: +48 76 878 32 55
fax: +48 76 878 32 92
KOD SWIFT BANKU POLUPLPR

 

Kup ubezpieczenie online

 

Aktualnosci