• slaj2.png
  • slajd1.jpg

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Depozyty zgromadzone w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Złotoryi są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Od dnia 28 listopada 2008 r. obowiązuje podwyższony limit gwarancji bankowych - w całości gwarantowana jest kwota do 100.000 euro zgromadzona przez jednego deponenta. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100.000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:
  • osób fizycznych,
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
  • szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo - pożyczkowych.
Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:
  • wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt,
  • podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach.
Więcej informacji na temat gwarancji bankowych znaleźć można na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 
 

Dane kontaktowe

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi
ul. Marii Konopnickiej 17
59-500 Złotoryja
tel.: +48 76 878 32 55
fax: +48 76 878 32 92
KOD SWIFT BANKU POLUPLPR

 

Kup ubezpieczenie online

 

Aktualnosci