• slaj2.png
 • slajd1.jpg

Warunki udzielania osobom fizycznym kredytu

„W dobrej cenie”

 

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach stosuje się postanowienia „ Instrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej” oraz „Regulaminie udzielania kredytów konsumenckich w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Złotoryi ”  .
 2. Kredyt „W dobrej cenie” udzielany jest na cele konsumpcyjne bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania.
 3. O kredyt mogą ubiegać się osoby spełniające warunki określone w Instrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej, Regulaminie udzielania kredytów konsumenckich oraz w Instrukcji – Metodyka oceny zdolności kredytowej osób fizycznych, zatwierdzonych Uchwałą Nr 17/Z/2021 z dnia 23.02.2021 r. przez Zarząd PBS w Złotoryi :

 

 1. Warunki kredytowania
 2. Kredyt „W dobrej cenie” udzielany jest w złotych.
 3. Minimalna kwota kredytu wynosi 800 złotych.
 4. Maksymalna kwota kredytu nie może być wyższa niż 10 000 złotych i nie może przekraczać:

15 – krotności dochodów netto Kredytobiorcy ustalonych zgodnie z Rozdziałem 3 Instrukcji – Metodyka oceny zdolności kredytowej osób fizycznych.

 1. Okres kredytowania : do 24 miesięcy
 2. Kredyt oprocentowany jest według stałej stopy procentowej* :
 3. do 12 miesięcy - 6,70 %,
 4. 12 m-cy do 24 m-cy – 6,90 %
 5. Prowizja*:
 6. a) do 12 m-cy:

           -  dla posiadaczy ROR, PRP lub RB  w PBS w Złotoryi  -  3 % kwoty kredytu, min. 50,00 zł.

            -  dla pozostałych osób -  4,5 % kwoty kredytu, min. 50,00 zł.    

 1. b) pow. 12 m-cy do 24 m-cy:

           -  dla posiadaczy ROR, PRP lub RB  w PBS w Złotoryi  -  3,50 % kwoty kredytu, min. 50,00 zł.

            -  dla pozostałych osób 5 % kwoty kredytu, min. 100,00 zł.         

     * z uwagi na promocyjny produkt – nie stosuje się negocjacji oprocentowania i prowizji

 1. Kredyt udzielany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku i spełnieniu przez Kredytobiorcę wszystkich warunków określonych w wyżej wymienionych regulacjach.

 

              

 1. Zabezpieczenie

Zabezpieczenie udzielonego kredytu  - zgodnie z Instrukcją prawne formy zabezpieczenia wierzytelności w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Złotoryi.

 

 1. Postanowienia końcowe

Jeżeli Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim opartym na wspólności majątkowej, to oboje małżonkowie przystępują do kredytu w przypadku:

 • kredytu, którego kwota przekracza trzykrotności miesięcznych dochodów netto Wnioskodawcy i 10.000 zł łącznego zaangażowania.

 

 

 

 

Złotoryja, dnia 30 grudnia 2021 r.

Dane kontaktowe

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi
ul. Marii Konopnickiej 17
59-500 Złotoryja
tel.: +48 76 878 32 55
fax: +48 76 878 32 92
KOD SWIFT BANKU POLUPLPR

 

Kup ubezpieczenie online

 

Aktualnosci