• slaj2.png
 • slajd1.jpg

Zebranie Przedstawicieli

Zarząd Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi działając na podstawie  § 22 ust. 1 w związku z § 24  Statutu Banku, zwołuje na dzień 20 czerwca 2023 r. ( wtorek )  o godz. 1000 w pierwszym terminie ( o 1030 w drugim terminie w przypadku braku wymaganego quorum), w Sali Konferencyjnej w Hotelu GOLD Pl. Reymonta 7 w Złotoryi, Zebranie Przedstawicieli Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Członków Prezydium Zebrania.
 3. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Odpowiedniości.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności PBS za 2022 rok z uwzględnieniem sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego ZP i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
 8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PBS za rok 2022 wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, polityki wynagradzania osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi oraz samooceną adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania.
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PBS Złotoryja za rok 2022.
 10. Omówienie proponowanych zmian w Statucie Banku.
 11. Ocena wtórna indywidualna odpowiedniości  członków Rady Nadzorczej i kolegialna ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej, podjęcie uchwały w tej sprawie.
 12. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawach:
 13. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PBS w Złotoryi za  2022 rok
 14. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok
 15. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022
 16. udzielenia absolutorium członkom Zarządu
 17. zatwierdzenia zmian w Statucie Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi
 18. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd może zaciągnąć
 19. oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w PBS Złotoryja
 20. oceny przestrzegania polityki wynagradzania osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko w PBS Złotoryi
 21. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania
 22. wyboru delegata na Zebranie Przedstawicieli (Zgromadzenie Regionalne) Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie
 23. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok
 24. Rozpatrzenie i uchwalenie kierunków działalności PBS w Złotoryi na 2023 r. w tym kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej.
 25. Sprawy różne, wolne wnioski
 26. Zamknięcie obrad.

 

 

Zarząd PBS Złotoryja

Złotoryja  30 maja 2023r.

 

Dane kontaktowe

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi
ul. Marii Konopnickiej 17
59-500 Złotoryja
tel.: +48 76 878 32 55
fax: +48 76 878 32 92
KOD SWIFT BANKU POLUPLPR

 

Kup ubezpieczenie online

 

Aktualnosci