• slaj2.png
  • slajd1.jpg

RODO

Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących obsługi praw klienta w zakresie danych osobowych w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Złotoryi

Klient indywidualny, Klient instytucjonalny, klient ubezpieczeniowy Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw klienta wynikających z Rozporządzenia 679/2016 (RODO), a Bank zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:
1.    Klient może zgłosić wniosek do Banku w każdej chwili.
2.    Bank rozpatruje wniosek złożony przez klienta Banku lub osobę działającą w jego imieniu:
a)    w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
b)    w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania Inspektor Ochrony Danych poinformuje klienta
listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
c)       w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem klienta, Inspektor Ochrony Danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje klienta o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
3.    Klient może złożyć wniosek z wykorzystaniem formularza opracowanego przez Bank. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Banku, w dedykowanej zakładce RODO (www.pbszlotoryja.pl/rodo ) lub w Placówkach sprzedażowych Banku. Wniosek klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
4.    Klient może złożyć wypełniony wniosek w każdej Placówce sprzedażowej Banku.
5.    Placówka sprzedażowa Banku obsługuje wniosek klienta w zakresie obowiązku informacyjnego (udziela informacji klientowi), prawa do cofnięcia zgody na cele marketingowe oraz prawa do sprostowania (aktualizacji danych).  W przypadku pozostałych praw klienta, obsługę wniosku realizują dedykowani pracownicy Centrali Banku.
6.    Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Bank żądania klienta.
7.    Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Bank. Informacja
o trybie zgłaszania reklamacji dostępna jest na stronie internetowej Banku.
8.    W imieniu Banku, Inspektor Ochrony Danych  udziela klientowi odpowiedzi na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
9.    Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.
10.    W przypadku, gdy klient składa wniosek w charakterze ubezpieczonego / ubezpieczającego / uprawnionego / uposażonego
w umowie ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem Banku z zakładem ubezpieczeń z nim współpracującym (dotyczy realizacji praw klienta, którego dane zostały powierzone do przetwarzania Bankowi przez zakład ubezpieczeń będący ich administratorem), Bank informuje zakład ubezpieczeń o złożonym żądaniu realizacji praw klienta w zakresie danych osobowych, przekazując zakładowi ubezpieczeń wniosek w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia wniosku przez klienta. Odpowiedź na wniosek klienta jest w tym przypadku udzielana bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń lub przez Bank w terminie
i w sposób uprzednio uzgodniony z zakładem ubezpieczeń.
11.    Właściwym dla Banku organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
12.    W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem Placówki sprzedażowej lub
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Aneta KrawczykAdministrator – Powiatowy Bank Spółdzielczy w ZłotoryiPodstawa prawna
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)


Pobierz wnioski :

Wniosek realizacji praw klienta (osoby, której dane dotyczą) zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO)

Oświadczenie klienta o wyrażeniu zgody na przeniesienie danych do innego administratora

Obowiązek informacyjny RODO – komunikat dla klientów

 

 

Dane kontaktowe

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi
ul. Marii Konopnickiej 17
59-500 Złotoryja
tel.: +48 76 878 32 55
fax: +48 76 878 32 92
KOD SWIFT BANKU POLUPLPR

 

Kup ubezpieczenie online

 

Aktualnosci